X
fr   en   nl

Blog

Privé Detective worden

Detectives dienen te voldoen aan de vastgestelde voorwaarden inzake beroepsopleiding en -ervaring.

Detectives dienen te voldoen aan de vastgestelde voorwaarden inzake beroepsopleiding en -ervaring.

Dit houdt in dat de privé-detective geen vergunningi krijgt wanneer hij de opleidingi niet gevolgd heeft en bijgevolg geen houder is van een getuigschrift afgeleverd door een daartoe door de Minister van Binnenlandse Zaken erkende opleidingsinstelling, en dat hij het recht om het detectiveberoep uit te oefenen verliest wanneer hij nalaat tijdig de vijfjaarlijkse bijscholingi te volgen.

Normaal gesproken kan eenieder zich voor deze opleidingi inschrijven. Toch stellen de opleidingsinstellingeni zelf een aantal voorwaarden bij de inschrijving van cursisten, zonder dat hen dit van overheidswege is opgelegd. Ze vereisen immers een blanco getuigschrift van goed zedelijk gedrag bestemd voor een openbaar bestuur, een minimumleeftijd van 21 jaar en -in de meeste opleidingsinstellingen- minimaal een A2- of daarmee gelijkgesteld diploma.

Er zijn drie soorten opleidingen:

  • de basisopleiding,
  • de sectoropleidingen
  • de opleiding in het kader van de verplichte bijscholing.

 

Getuigschriften

Na afloop van de basisopleiding levert de instelling aan de kandidaten die slaagden in de opleiding, een getuigschrift af. Deze getuigschriften zijn geldig voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van uitreiking. De uitreikingsdatum staat op de getuigschriften vermeld.

De basis- en sectoropleidingi verlenen op een gelijke wijze toegang tot het beroep. Zij die geslaagd zijn voor één van beide opleidingen bekomen dan ook een evenwaardig "getuigschrift van basisopleiding voor het uitoefenen van het beroep van privé-detective".

Examens

Met uitzondering van de bijscholing, worden alle vakken geëxamineerd. Om te slagen in de examensi moet minstens vijftig procent van de punten worden behaald voor elk gedoceerd vak (t.t.z. elk vak dat afzonderlijk wordt geëxamineerd) en minstens zestig procent van de punten voor het totaal van de geëxamineerde vakken.

Niemand mag zich meer dan viermaal aanmelden voor de examens, met inbegrip van de herexamens. Herexamens worden georganiseerd ten laatste twee maanden na de vorige examenzitting. Ze kunnen worden afgelegd zonder de cursus opnieuw te volgen.

Dus wie na de (enige) herexamens niet is geslaagd, dient de opleidingi een tweede keer te volgen om zich vervolgens voor alle examensi opnieuw aan te melden. Indien hij opnieuw niet geslaagd is, kan hij nog éénmaal herexamen afleggen.

Regelgeving:

- Artikel 3, §1, 4° en §2, 5° van de wet van 19 juli 1991

- Koninklijk besluit van 10 februari 2008 betreffende de vereisten met betrekking tot de opleidingi en de erkenning van de EG-beroepskwalificaties voor het uitoefenen van het beroep van privé-detective en de erkenning van de opleidingen. ( BS. 03 maart 2008)

Filatures
Onderzoeken
Observaties
Inlichtingen
Analyses
Fraudes

Beroepsernst

BruCIS werd in 2003 opgericht en heeft sindsdien bijna 15 jaar ervaring opgedaan en een aanzienlijke knowhow opgebouwd die door talrijke bedrijfsverantwoordelijken en juristen algemeen wordt erkend. In onze relaties met ons team, met onze klanten en met onze partners staat de menselijke dimensie altijd centraal, omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit een stevige basis vormt van wederzijds vertrouwen en een geslaagde samenwerking.

Discipline

Elke aanvraag moet legitiem zijn en wordt met de grootste zorg geanalyseerd, zodat we onze klanten in hun beste belang kunnen adviseren, zodat we de middelen die we zullen inzetten, kunnen definiëren en zodat we de beste werkwijze in de gegeven situatie kunnen kiezen. Tijdens het onderzoek worden de klanten regelmatig op de hoogte gehouden van het verloop. Op het einde van onze opdracht stellen we een gedetailleerd, uitvoerig en nauwkeurig verslag op, eventueel samen met foto's/videobeelden en/of bijlagen en bezorgen dit aan de klant.

Integriteit

Alle elementen in ons verslag zijn erop gericht om de waarheid te achterhalen en om de belangen van onze klanten te verdedigen. Het verslag en de bijlagen kunnen eventueel in rechte worden geproduceerd. Onze privédetectives en onze partners voldoen aan dezelfde wettelijke en deontologische voorschriften. Ze leggen de grootste discretie aan de dag en zijn aan de geheimhoudingsplicht gebonden.

Knowhow en vaardigheden ter vrijwaring van uw belangen

Lid van de Nationale Professionele Unie der Prive Détectives van Belgïe

Lid van de Beroepsvereniging voor Verzekeringsinspecteurs en Experten (BVVIE)