X
fr   en   nl
  • Prive Detective
    Ter vrijwaring van uw belangen

Het beroep van privédetective in België

Het beroep van privédetective wordt in België geregeld door de wet van 19 juli 1991, die bepaalt dat de opdracht van een privédetective erin bestaat om informatie te verzamelen om de belangen van zijn klanten te verdedigen, om verdwenen personen of verloren of gestolen goederen op te sporen, om informatie omtrent de burgerlijke stand, het gedrag, de moraliteit en de vermogenstoestand van personen in te winnen, om bewijsmateriaal te verzamelen voor het vaststellen van feiten die aanleiding geven of kunnen geven tot conflicten tussen personen of die kunnen worden aangewend voor het beëindigen van die conflicten, om bedrijfsspionage op te sporen... De privédetective is onderworpen aan een geheimhoudingsplicht en de verslagen van zijn onderzoeken kunnen in een rechtszaak worden gebruikt.

Detectives moeten beantwoorden aan de voorwaarden die op het vlak van opleiding en beroepservaring worden vastgelegd. Met andere woorden: iemand die de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken erkende opleiding (2 jaar) niet met succes heeft gevolgd, wordt niet vergund. Anderzijds verliest de detective het recht om het beroep uit te oefenen als hij niet tijdig om de vijf jaar de verplichte opfriscursussen volgt.

Ten slotte moet een privédetective een vergunning bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken verkrijgen om zijn beroep uit te oefenen. Die vergunning is een noodzakelijke, zij het niet de enige voorwaarde om daadwerkelijk onderzoeksactiviteiten te mogen uitvoeren. De detective mag ook pas zijn activiteiten beginnen uit te oefenen als hij in het bezit is van een identificatiekaart. De vergunning is niet alleen vereist om zijn activiteiten uit te oefenen, maar ook om zich als privédetective te mogen voorstellen.

Filatures
Onderzoeken
Observaties
Inlichtingen
Analyses
Fraudes

Beroepsernst

BruCIS werd in 2003 opgericht en heeft sindsdien bijna 15 jaar ervaring opgedaan en een aanzienlijke knowhow opgebouwd die door talrijke bedrijfsverantwoordelijken en juristen algemeen wordt erkend. In onze relaties met ons team, met onze klanten en met onze partners staat de menselijke dimensie altijd centraal, omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit een stevige basis vormt van wederzijds vertrouwen en een geslaagde samenwerking.

Discipline

Elke aanvraag moet legitiem zijn en wordt met de grootste zorg geanalyseerd, zodat we onze klanten in hun beste belang kunnen adviseren, zodat we de middelen die we zullen inzetten, kunnen definiëren en zodat we de beste werkwijze in de gegeven situatie kunnen kiezen. Tijdens het onderzoek worden de klanten regelmatig op de hoogte gehouden van het verloop. Op het einde van onze opdracht stellen we een gedetailleerd, uitvoerig en nauwkeurig verslag op, eventueel samen met foto's/videobeelden en/of bijlagen en bezorgen dit aan de klant.

Integriteit

Alle elementen in ons verslag zijn erop gericht om de waarheid te achterhalen en om de belangen van onze klanten te verdedigen. Het verslag en de bijlagen kunnen eventueel in rechte worden geproduceerd. Onze privédetectives en onze partners voldoen aan dezelfde wettelijke en deontologische voorschriften. Ze leggen de grootste discretie aan de dag en zijn aan de geheimhoudingsplicht gebonden.

BruCIS detective agentschap

Het agentschap, dat in 2003 werd opgericht, is gevestigd in Brussel, de hoofdstad van Europa. We werken met een gesloten kantoor en ontvangen onze klanten uitsluitend na afspraak. We kunnen onze klanten ook op andere plaatsen overal in België ontmoeten.

Het agentschap voert 7 dagen per week en 24 uur per dag op het hele Belgische grondgebied opdrachten uit voor particulieren en professionals in het kader van dossiers met betrekking tot onder meer het handelsrecht, het strafrecht, het sociaal recht of het familierecht.

Ook voor interventies in het buitenland kunt u een beroep doen op ons. Hiervoor beschikken we over een internationaal netwerk van betrouwbare onderzoekers overal ter wereld.

Actualiteit en Jurisprudentie
12
jun
Privé Detective worden

Detectives dienen te voldoen aan de vastgestelde voorwaarden inzake beroepsopleiding en -ervaring.

Marc DARTEVELLE

Door het Ministerie van Binnenlandse Zaken vergunde privédetective (nr. 14.0363.10).

Tijdens zijn loopbaan voerde hij onder meer opdrachten uit bij multinationals, waar hij een duidelijk zicht kreeg op de problematiek van alle mogelijke vormen van fraude. Na zijn officiële erkenning als privédetective in 2002 richtte hij het volgende jaar BruCIS Détective op. Sindsdien staat hij aan het hoofd van een multidisciplinair team dat gespecialiseerd is in onderzoek ten dienste van professionals, verzekeringsmaatschappijen en particulieren.

Als lid van de Nationale Professionnele Unie van Prive Detective van Belgïe en de Beroepsvereniging voor Verzekeringsinspecteurs en Experten is hij ook verantwoordelijk voor de cursussen in het kader van de opleiding voor privédetectives (2 jaar), een absolute voorwaarde om het beroep van privédetective in België te mogen uitoefenen.

Knowhow en vaardigheden ter vrijwaring van uw belangen

Lid van de Nationale Professionele Unie der Prive Détectives van Belgïe

Lid van de Beroepsvereniging voor Verzekeringsinspecteurs en Experten (BVVIE)