X
fr   en   nl

Algemene gebruiksvoorwaarden

In overeenstemming met de aanbevelingen van de CBPL (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) nodigen we u uit om kennis te nemen van de Algemene gebruiksvoorwaarden van onze Site.

Aanvaarding door de Gebruiker
Door gebruik te maken van de Site, aanvaardt elke natuurlijke persoon (hierna de 'Gebruiker' genoemd) de gebruiksvoorwaarden van de Site, d.w.z. de Wettelijke vermeldingen, de Vertrouwelijkheidsbeleidsverklaring en deze Algemene gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud, wijziging of beperking.

Intellectuele eigendom
De Site en elk van haar bestanddelen, en dan meer bepaald de teksten, artikelen, illustraties, informaticaprogramma's en animaties, behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van de bvba BruCIS.

Het is de Gebruiker niet toegelaten om de Site en elk van haar bestanddelen geheel of gedeeltelijk en gratis of tegen betaling te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, te vertalen en/of aan te passen en dergelijke vertalingen, aanpassingen en wijzigingen geheel of gedeeltelijk en gratis of tegen betaling te reproduceren en/of weer te geven zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van de bvba BruCIS.

Bij elk kort citaat moet de titel van het document of de pagina van de Site waaruit wordt geciteerd en de uitgever bvba BruCIS worden vermeld en in voorkomend geval de naam van de auteur en de publicatiedatum van het geciteerde document.

Hyperlinks
De bvba BruCIS verzekert dat de Site geen hyperlinks bevat waarmee de Gebruikers rechtstreeks of onrechtstreeks toegang krijgen tot sites of pagina's van sites waarvan de content indruist tegen de essentiële principes van het beroep van privédetective en verzekert dat ze onmiddellijk alle nodige maatregelen treft om die hyperlinks te schrappen als de site in kwestie strijdig zou blijken met de essentiële principes van het vak. De bvba BruCIS kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor aspecten die verder reiken dan deze deontologische verplichting.

Andere bepalingen
De Site is voorbehouden voor het private gebruik van elke Gebruiker.

De Site en de gegevens, inlichtingen en documenten die erin zijn opgenomen, dienen slechts ter algemene en niet-limitatieve informatie over de bvba BruCIS, het beroep van privédetective en nieuws in dat verband en mogen in geen geval worden beschouwd als een vorm van juridisch advies.

Elke Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de Site en/of de informatie die via de Site ter beschikking wordt gesteld en de bvba BruCIS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van de Site en/of die informatie door de Gebruiker.

De bvba BruCIS kan niet garanderen dat de Site continu toegankelijk of beschikbaar is en dat ze geen virussen bevat.

De bvba BruCIS kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die voortvloeit uit een frauduleuze indringing van een derde die leidt tot een wijziging van de informatie die via de Site wordt verspreid.